List Pochwalny Naczelnika ZHP

Wersja do wydruku

Obszar:

List Pochwalny Naczelnika ZHP jest wyróżnieniem, przyznawanym corocznie w Dniu Myśli Braterskiej instruktorom pełniącym funkcję drużynowego, których postawa jest godnym naśladowania przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów i harcerzy. List Pochwalny Naczelnika ZHP nadawany jest zgodnie z zapisami w Uchwale Rady Naczelnej ZHP nr 28/XXXVI  z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP. Uchwała dostępna jest na www.dokumenty.zhp.pl.

Zasady zgłaszania drużynowych do Listu Pochwalnego Naczelnika ZHP:

- list pochwalny drużynowy może otrzymać tylko raz - prosimy o nietypowanie drużynowych, którzy uprzednio zostali wyróżnieni listem,
- list przyznawany jest instruktorom ZHP pełniącym funkcję drużynowego (zgodnie ze Statutem ZHP funkcję instruktorską (a taką jest funkcja drużynowego) może pełnić instruktor, a w uzasadnionych przypadkach członek zwyczajny, który ukończył 16 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje). W związku z powyższym, mimo, że istnieją przypadki, gdy funkcję drużynowego pełni osoba niebędąca instruktorem – List Pochwalny Naczelnika ZHP mogą otrzymać tylko instruktorzy,
- drużynowi będą polegali weryfikacji z systemem Ewidencja ZHP. Wnioski dotyczące osób nie figurujących w systemie lub posiadających nieuzupełnione dane (PESEL, imię, nazwisko, adres, adres e-mail; przydział służbowy, data wstąpienia do ZHP; daty: Przyrzeczenia Harcerskiego, Zobowiązania Instruktorskiego, stopnie, funkcje)  w systemie Ewidencja ZHP nie będą rozpatrywane,
- wnioski zawierające niekompletne dane, przesłane na niewłaściwym wzorze lub po terminie, nie będą rozpatrywane,
- wnioski wraz z wypełnioną tabelą zbiorczą wg załączonego wzoru należy wysyłać do 15 stycznia 2012 r. na adres: sekretariat.gk@zhp.pl

Proszę chorągwie o zwrócenie uwagi na stopień zgłaszanych przez hufce kandydatów.

Proszę komendantów hufców o przesłanie drogą służbową (za pośrednictwem komendanta chorągwi) do Naczelnika ZHP wniosków i jednocześnie skanów ich wersji podpisanych przez komendanta chorągwi.

Proszę komendy chorągwi o przesłanie zbiorczej informacji (załączona tabela) kandydatur do wyróżnienia listem -  do dnia 15 stycznia 2012 r.

Prosimy o niezwłoczne  uzupełnienie wymaganych danych w systemie Ewidencja ZHP do czasu złożenia wniosku.

Uwaga: tabela zawiera komentarze opisujące sposób jej wypełnienia.
Bardzo ważne jest wypełnienie tabeli zgodnie ze wskazówkami. Niezbędne jest  poprawne wypełnienie rubryki „skrót stopnia” małymi literami z kropka na końcu, np. pwd., phm.

pwd. Justyna Sikorska, szef Biura GK ZHP