Listy pochwalne Naczelnika ZHP oraz Honorowe Wyróżnienie "Niezawodnemu Przyjacielowi"

Wersja do wydruku

Poniżej przekazujemy informację o Listach pochwalnych Naczelnika ZHP oraz Honorowych Wyróżnieniach „Niezawodnemu Przyjacielowi”. 


Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi” jest wyrazem największego uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla osób niebędących członkami ZHP. Wyróżnienie to przyznaje Naczelnik ZHP corocznie w Dniu Myśli Braterskiej 22 lutego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komendanta chorągwi.


Przypominamy, iż wniosek w sprawie przyznania Honorowego Wyróżnienia „Niezawodnemu Przyjacielowi” komendanci chorągwi składają Naczelnikowi ZHP w terminie do 15 stycznia danego roku. (Zgodnie z Uchwałą nr 64/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 7 października 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP).


Prosimy o przesyłanie wniosków:

 • podpisanych w formie papierowej na adres Głównej Kwatery ZHP lub
 • podpisanych w formie skanów na adres sekretariat.gk@zhp.pl przesłanego z oficjalnego maila biura chorągwi w domenie zhp.pl
do dnia 15 stycznia 2018 r.

 

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszych komunikatów. Proszę o zwrócenie uwagi na uzasadnienie wniosku i zwarcie w nim informacji o już posiadanych odznaczeniach, wyróżnieniach. Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.


Wykonanie o nadanie wyróżnienia „Niezawodnemu Przyjacielowi” finansowane jest na koszt składającego wniosek.


List Pochwalny Naczelnika ZHP jest wyróżnieniem, przyznawanym corocznie w Dniu Myśli Braterskiej instruktorom pełniącym funkcję drużynowego/drużynowej, których postawa jest godnym naśladowania przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów i harcerzy. List Pochwalny Naczelnika ZHP nadawany jest zgodnie z zapisami w Uchwale Rady Naczelnej ZHP nr 64/XXXVIII  z dnia 7 października 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP. Uchwała dostępna jest na stronie: www.dokumenty.zhp.pl.


Zasady zgłaszania drużynowych do Listu Pochwalnego Naczelnika ZHP:

 • list pochwalny drużynowy/drużynowa może otrzymać tylko raz - prosimy nie typować osób, które zostały wcześniej wyróżnione listem,
 • list przyznawany jest instruktorom ZHP pełniącym funkcję drużynowego - zgodnie z zapisami Uchwały Rady Naczelnej ZHP nr 64/XXXVIII z dnia 7 października 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP List Pochwalny Naczelnika ZHP mogą otrzymać wyłącznie instruktorzy, nie można go przyznać drużynowym nieposiadającym stopnia instruktorskiego;
 • drużynowi będą polegali weryfikacji z systemem Ewidencja ZHP - wnioski dotyczące osób, które nie figurują w systemie lub posiadających niepełne dane (PESEL, imię, nazwisko, adres, adres e-mail; przydział służbowy, data wstąpienia do ZHP; daty: Przyrzeczenia Harcerskiego, Zobowiązania Instruktorskiego, stopnie, funkcje) w systemie Ewidencja ZHP nie będą rozpatrywane,
 • wnioski zawierające niekompletne dane, przesłane na niewłaściwym wzorze lub po terminie, nie będą rozpatrywane.
W uzasadnieniu wniosku prosimy o położenie szczególnego nacisku na:

 • wykazywanie się przez drużynowego/drużynową umiejętnością stosowania metody harcerskiej w pracy gromady/drużyny (m.in.: praca z Prawem i Obietnicą/ Prawem i Przyrzeczeniem, działanie systemem małych grup, zdobywanie gwiazdek/stopni i sprawności przez zuchy/harcerzy, tworzenie programu pracy gromady/drużyny i jego realizacja oraz podsumowanie, udział gromady/drużyny w HALiZ,
 • organizacji wyjazdowych form pracy wykorzystujących kontakt z przyrodą);
 • posiadanie przez drużynowego/drużynową przeszkolenia do funkcji (ukończenie kursu drużynowych we właściwej metodyce);
 • znajomość i przestrzeganie przez drużynowego/drużynową zasad „Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci w ZHP” oraz innych przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa w pracy z dziećmi
 • i młodzieżą;
 • wzorową współpracę ze środowiskiem działania (np. rodzicami, szkołą).
Prosimy komendantów i komendantki hufców o przesłanie wniosków drogą służbową (za pośrednictwem właściwego komendanta chorągwi) do Naczelnika ZHP. Wnioski przekazane inną drogą nie będą rozpatrywane.

Wszystkie wnioski w formie podpisanych skanów (podpis komendanta hufca oraz komendanta chorągwi) komendy chorągwi powinny przesłać do 15 stycznia 2017 r. na adres: sekretariat.gk@zhp.pl.

Prosimy komendy chorągwi o przesłanie również zbiorczej informacji (załączona tabela) kandydatur do wyróżnienia listem do dnia 15 stycznia 2017 r.

Uwaga: tabela zawiera komentarze opisujące sposób jej wypełnienia.

Bardzo ważne jest wypełnienie tabeli zgodnie ze wskazówkami. Niezbędne jest  poprawne wypełnienie rubryki „skrót stopnia” małymi literami z kropka na końcu, np. pwd., phm.