Odznaczenia państwowe

Wersja do wydruku

Druhny i Druhowie


Informujemy o trybie składania wniosków na ordery, odznaczenia państwowe i resortowe za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Termin składania wniosków upływa:

  • 28 lutego 2018 r. (wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych)
  • 31 marca 2018 r. (wnioski o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej)

W załączeniu przekazujemy wzory druków na w/w odznaczenia.


Prosimy pamiętać, że wnioski o Medale KEN należy drukować dwustronnie - wymóg formalny.

Podpisane wnioski (jedynie w pkt. 7) należy przesłać w wersji papierowej na adres GK ZHP ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa. Wnioski błędnie wypełnione nie będą przyjęte do złożenia.


Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej - plik edytowalny - na adres sekretariat.gk@zhp.pl.


Ze względu na potrzebę dokładnego sprawdzenia wniosków i przygotowania pełnej dokumentacji prosimy o nadsyłanie wniosków do GK ZHP w nieprzekraczalnym terminie:

  • do 31 stycznia 2018 r. (wnioski o ordery i odznaczenia państwowe)
  • do 9 marca 2018 r. (Medale KEN)

Do wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych należy dołączyć wypełniony wniosek KRK.


Uzasadnienia powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić czy miały one miejsce po czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia.


W uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi trzeba wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.


Należy przestrzegać, aby informacje formalne odpowiadały informacjom zawartym w „Zapytaniu o udzielenie informacji o osobie” (tzw. KRS) – dotyczy to m.in. numeru PESEL, pisowni nazwisk, w tym przybranych, rodowych i nazwisk rodowych matek. Należy zwrócić uwagę, że miejsce zamieszkania (KRS) nie musi być takie jak miejsce zameldowania, o którym mowa we wniosku.


Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach ani ustalonego rozmiaru czcionki. 


WNIOSEK KRK MUSI BYĆ PRZESŁANY W PLIKU OTWARTYM.