Nabór kandydatów na funkcję członka Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP

Wersja do wydruku
Centralna Komisja Rewizyjna ZHP, działając na podstawie § 44 ust. 1 Statutu ZHP, ogłasza nabór kandydatów na funkcję członka Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP w celu uzupełnienia stanu osobowego CKR ZHP.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 • imię i nazwisko
 • stopień instruktorski
 • przydział służbowy
 • wiek
 • numer PESEL
 • numer ewidencyjny ESHD
 • wykształcenie i zawód
 • miejsce nauki lub pracy (stanowisko)
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • wykaz obecnie pełnionych funkcji w ZHP
 • przebieg służby instruktorskiej
 • uzasadnienie chęci kandydowania, ze szczególnym uwzględnieniem przydatności kandydata w realizacji zapisów § 72 ust. 2 Statutu ZHP
 • zgoda na kandydowanie (wzór poniżej)
 • oświadczenie o zaliczeniu służby instruktorskiej za rok 2017/2018 (wzór poniżej)
Zgoda na kandydowanie
„Wyrażam zgodę na kandydowanie do CKR ZHP. Oświadczam, że posiadam bierne prawo wyborcze zgodnie z § 37 ust. 2 Statutu ZHP.
Data i czytelny podpis kandydata"

Oświadczenie o zaliczeniu służby instruktorskiej
„Oświadczam, że mam zaliczoną służbę instruktorską za rok 2017/2018 oraz posiadam opłaconą podstawową składkę członkowską ZHP za rok 2018.
Data i czytelny podpis kandydata”

Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać na adres e-mail: sekretariat.ckr@zhp.pl do dnia 13 września 2018 r.


hm. Ludwika Dębicka
Przewodnicząca
Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP