Oferta pracy: pracownik wydziału rachunkowości i raportowania

Wersja do wydruku

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego poszukuje kandydatki na stanowisko: Pracownik wydziału rachunkowości i raportowania

Miejsce i czas wykonywania pracy: Warszawa, pełen etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·       dekretacja, ewidencja i księgowanie dokumentów

 • księgowanie wyciągów bankowych
 • uzgadnianie kont księgowych
 • wsparcie wydziału w innych bieżących pracach
 • weryfikacja poprawności wprowadzonych danych w systemie
 • przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby wydziału
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • obsługa bankowa i kasowa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

·      wykształcenie ekonomiczne

 • wykształcenie wyższe będzie dodatkowym atutem
 • doświadczenie pracy w księgowości
 • mile widziane doświadczenie w organizacjach pozarządowych
 • dokładność, terminowość i systematyczność
 • chęci do pracy, zaangażowanie i doskonała organizacja pracy

Oferujemy:

·      pełne wyzwań środowisko pracy,

 • stabilność zatrudnienia,
 • możliwość korzystania z pakietu MultiSport,
 • możliwość zdobywania ciekawego doświadczenia zawodowego w organizacji pozarządowej pożytku publicznego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·      CV,

 • list motywacyjny.

Termin i miejsce składania dokumentów: 31 grudnia 2018 r. na maila rekrutacja@zhp.pl  

KLAUZULA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

 

1. [Administrator danych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa („ZHP”). 

2. [Inspektor Ochrony Danych] ZHP dokłada starań, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu ZHP powołał inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani kontaktować się bezpośrednio: 1) Mailowo pod adresem poczty elektronicznej: zhp-iodo@rt-net.pl 2) Telefonicznie pod numerem telefonu: +48 888 942 222 

3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych] 

Pana/Pani dane osobowe, zawarte w załączonym CV oraz w innych dokumentach aplikacyjnych, będą przetwarzane: 1) W celu przeprowadzenia rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy; w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy oraz w przepisach szczególnych podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w odniesieniu do innych danych, które podał Pan/podała Pani dobrowolnie i z własnej inicjatywy, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO); dane będą przechowywane do podjęcia przez ZHP decyzji w sprawie obsadzenia wakującego stanowiska pracy, a jeżeli jeszcze przed jego obsadzeniem okaże się, że Pana/Pani kandydatura nie zostanie przyjęta – do podjęcia przez ZHP decyzji o nieprzyjęciu Pana/Pani kandydatury; 2) W celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy; podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane będą przechowywane przez jeden rok od wyrażenia zgody. 

4. [Ujawnianie danych osobowych] Pana/Pani dane osobowe będą udostępnianie operatorom portali rekrutacyjnych (Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). 

5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą] W związku z wykorzystywaniem Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani: 1) żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, uzyskania kopii danych osobowych oraz do uzyskania istotnych informacji związanych z przetwarzaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO), 2) żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, uzyskania kopii danych osobowych oraz do uzyskania istotnych informacji związanych z przetwarzaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO), 3) żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO), 4) żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna przetwarzania tych danych (np. jeżeli została cofnięta zgoda) albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem, 5) żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Pana/Pani roszczeń; 6) otrzymać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych (na podstawie art. 20 RODO); może Pan/Pani również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody. 

Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możecie Państwo wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminach dalszych etapów rekrutacji.