Wnioski o RPH/Laski Skautowe/List pochwalny Naczelnika dla drużynowego

Wersja do wydruku

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie,

uprzejmie informuję o trybie składania wniosków o odznaczenia przyznawane przez Druhnę Naczelniczkę w 2019 roku:

 1. Honorowe Wyróżnienie "Niezawodnemu Przyjacielowi"
  • termin składania wniosku: 15 stycznia
  • termin przyznania wyróżnienia: 22 lutego
  • wręczenia dokonuje Naczelnik ZHP lub  upoważniony przedstawiciel władz naczelnych
  1. Honorowa Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa
   • termin składania wniosku: całorocznie
   • odznaka jest wręczana razem z legitymacją dla osób indywidualnych, przy czym chorągwie/hufce we własnym zakresie są zobligowane do zakupienia odznak
   • odznaka jest wręczana razem z dyplomem dla zbiorowości, przy czym chorągwie/hufce we własnym zakresie są zobligowane do zakupienia odznak
   • Srebrną Odznakę RPH przyznaje właściwy komendant chorągwi
   • wręczenia Srebrnej Odznaki dokonuje Naczelnik ZHP lub właściwy komendant chorągwi lub upoważniony przedstawiciel władz chorągwi
   • między przyznaniem Srebrnej a Złotej Odznaki powinien minąć okres nie krótszy niż dwa lata
   • Złotą Odznakę RPH przyznaje Naczelnik ZHP
   • wręczenia Złotej Odznaki dokonuje Naczelnik ZHP lub  upoważniony przedstawiciel władz naczelnych
   1. List Pochwalny Naczelnika ZHP
    • termin składania wniosku: 15 stycznia;
    • termin przyznania wyróżnienia: 22 lutego;
    • wręczenia dokonuje właściwy komendant hufca;
    • list pochwalny drużynowy/drużynowa może otrzymać tylko raz - prosimy nie typować osób, które zostały wcześniej wyróżnione listem,
    • list przyznawany jest instruktorom ZHP pełniącym funkcję drużynowego - zgodnie z zapisami Uchwały Rady Naczelnej ZHP nr 64/XXXVIII z dnia 7 października 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP List Pochwalny Naczelnika ZHP mogą otrzymać wyłącznie instruktorzy, nie można go przyznać drużynowym nieposiadającym stopnia instruktorskiego;
    • drużynowi będą polegali weryfikacji z systemem Ewidencja ZHP - wnioski dotyczące osób, które nie figurują w systemie lub posiadających niepełne dane (PESEL, imię, nazwisko, adres, adres e-mail; przydział służbowy, data wstąpienia do ZHP; daty: Przyrzeczenia Harcerskiego, Zobowiązania Instruktorskiego, stopnie, funkcje) w systemie Ewidencja ZHP nie będą rozpatrywane,
    • wnioski zawierające niekompletne dane, przesłane na niewłaściwym wzorze lub po terminie, nie będą rozpatrywane;
    • wnioski należy przesłać w formie skanu dodając zbiorcze zestawienie w postaci wypełnionej tabelki załączonej do tej wiadomości.
    • W uzasadnieniu wniosku prosimy o położenie szczególnego nacisku na:
   • wykazywanie się przez drużynowego/drużynową umiejętnością stosowania metody harcerskiej w pracy gromady/drużyny (m.in.: praca z Prawem i Obietnicą/ Prawem i Przyrzeczeniem, działanie systemem małych grup, zdobywanie gwiazdek/stopni i sprawności przez zuchy/harcerzy, tworzenie programu pracy gromady/drużyny i jego realizacja oraz podsumowanie, udział gromady/drużyny w HALiZ,
   • organizacji wyjazdowych form pracy wykorzystujących kontakt z przyrodą);
   • posiadanie przez drużynowego/drużynową przeszkolenia do funkcji (ukończenie kursu drużynowych we właściwej metodyce);
   • znajomość i przestrzeganie przez drużynowego/drużynową zasad „Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci w ZHP” oraz innych przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa w pracy z dziećmi
   • i młodzieżą;
   • wzorową współpracę ze środowiskiem działania (np. rodzicami, szkołą).

   Prosimy komendantów i komendantki hufców o przesłanie wniosków drogą służbową (za pośrednictwem właściwego komendanta chorągwi) do Naczelnika ZHP. Wnioski przekazane inną drogą nie będą rozpatrywane.

    

   Wszystkie wnioski w formie podpisanych skanów (podpis komendanta hufca oraz komendanta chorągwi) i zbiorczą tabelę w formie otwartego pliku excel komendy chorągwi powinny przesłać na adres sekretariat@zhp.pl

    

   Aktualne wzory wniosków o wyżej wymienione wyróżnienia znajdują się pod adresem:

   https://dokumenty.zhp.pl/uchwala-glownej-kwatery-zhp-nr-39-2018-z-dnia-14-grudnia-2018-r-w-sprawie-wzorow-graficznych-i-wnioskow-o-wyroznienia-niezawodnemu-przyjacielowi-honorowa-odznaka-ruchu-przyjaciol-harcerstwa-list/

    

   Czuwaj!